Ako sa stať našim klientom?

Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb kontaktujte nás na telefónnom čísle 0948 896 616/ email: socusek@goldenage.sk alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár a v priebehu niekoľkých dní

Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.

starostlivost-goldenage-liptovsky-mikulas-tomasov-domov-seniorov

Podmienky prijatia klienta do Zariadenia pre seniorov

1. V prípade záujmu o umiestnenie v ZpS je potrebné podať „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti nasociálnu službu v ZpS“ na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa o sociálnu službu. Prílohou žiadosti je výpis –fotokópia zo zdravotnej dokumentácie, resp. Vám obvodný lekár vyplní formulár Lekársky nález. Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe sociálneho a lekárskeho posudku obec alebo mesto vydá Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, kde navrhne druh sociálnej služby a stanoví stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

2. Na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení. Fyzické osoby, ktoré požiadajú o umiestnenie v našom zariadení, sú prijímaní v súlade so Zákonom č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zariadeniepre seniorov Golden Age poskytuje sociálnu službu: pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytnutie celoročnej pobytovej sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

3. Pre prijatie do zariadenia pre seniorov je potrebnépredložiť:

– Rozhodnutie a Posudok odkázanosti na soc. službu .
– Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
– Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (overené)
– Rozhodnutieo výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava
– Potvrdenieo bezinfekčnosti
– Osobnédokumenty (OP, kartička poistenca) 

Služby poskytované v Zariadení pre seniorov

všetky služby pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť
ubytovanie stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie
údržba bielizne a šatstva
úschova cenných vecí
zabezpečenie záujmových a kultúrnych činností

GDPR

Informácie pre prijatie

Odporúčaný zoznam vecí

Potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o majektu

Vyjadrenie PSS o poskytovaní SS

Žiadosť o zabezpečenie SS