Podmienky prijatia klienta
do Zariadenia pre seniorov

  1. V prípade záujmu o umiestnenie v ZpS je potrebné podať „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZpS“ na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa o sociálnu službu. Prílohou žiadosti je výpis –fotokópia zo zdravotnej dokumentácie, resp. Vám obvodný lekár vyplní formulár Lekársky nález. Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe sociálneho a lekárskeho posudku obec alebo mesto vydá Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, kde navrhne druh sociálnej služby a stanoví stupeň odkázanosti na sociálnu službu.
  2. Na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podaťžiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení. Fyzické osoby, ktoré požiadajú o umiestnenie v našom zariadení, sú prijímaní v súlade so Zákonom č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zariadenie pre seniorov Golden Age poskytuje sociálnu službu: pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytnutie celoročnej pobytovej sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  3. Pre prijatie do zariadenia pre seniorov je potrebné predložiť:

– Rozhodnutie a Posudok odkázanosti na soc. službu .
– Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
– Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (overené)
– Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava
– Potvrdenie o bezinfekčnosti
– Osobné dokumenty