Zameranie zariadenia

Domov pre seniorov Golden Age zabezpečuje kompletnú lekársku, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom vysokokvalifikovaného zdravotného personálu a optimálneho počtu ošetrovateliek pre pokrytie potrieb našich klientov. V našom zariadení zabezpečujeme nielen pravidelné návštevy lekára (predpisovanie liekov, podávanie liekov a infúzií, meranie a sledovania vitálnych funkcií organizmu, ošetrenie rán atď.), ale i polohovanie, monitorovanie bilancie tekutín, zabezpečenie hygieny, pomoc pri každodenných úkonoch ošetrovateľským personálom a  prepravu seniorov k odborným lekárom vždy so sprievodom personálu zariadenia.

Poskytované služby pre seniorov:

Domov pre seniorov Golden Age poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 • komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť zabezpečená vysokokvalifikovaný personálom,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • rehabilitácia a masérske služby,
 • požičiavanie pomôcok,
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • pracovná terapia,
 • zabezpečenie kultúrnej a záujmovej činnosti, programov a aktivít,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • osobné vybavenie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • úschova cenných vecí,
 • zabezpečenie návštev kňaza v zariadení podľa záujmu seniorov.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) § 35

V ZpS sa poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. a má najmenej IV. stupeň odkázanosti
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej služby pre seniorov v súlade so zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.