Projekty EÚ

Domov pre seniorov Golden Age,o.z. získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Tomášov“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.9.2020.


Identifikácia projektu


Názov: Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Tomášov


Kód projektu v ITMS2014+: 302021X135
Miesto realizácie: Obec Tomášov
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program


Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení zinštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Maximálna výška NFP:  700 317,58 EUR


Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb na komunitnej úrovni v obci Tomášov, prostredníctvom výstavby zariadenia pre seniorov.

Výstavba nového objektu Zariadenia pre seniorov sa bude realizovať ako novostavba na pozemku odkúpenom do vlastníctva občianskeho združenia. Projekt zahŕňa aj zakúpenie vybavenia – nábytku a prevádzkových prístrojov.

Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov mesta v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby a zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života komunity, ktorá umožní ich plnohodnotný život.


Očakávané výsledky:


·  vybudované nové Zariadenie pre seniorov s kapacitou 12 klientov v dvoch bytových jednotkách, každá bytová jednotka s kapacitou 6 osôb na jednoposteľových izbách,
·  jedálne pre klientov priamo v bytových jednotkách Zariadenia pre seniorov, kde bude dovážaná strava,
·  podlahová plocha tejto novej verejnej budovy bude 581,56 m2.

Domov pre seniorov Golden Age,o.z. získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Úľany“v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 na základe Zmluvy o poskytnutíNFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.07.2020.

Identifikácia projektu

Názov: Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Úľany

Kód projektu v ITMS2014+: 302021W744
Miesto realizácie: Pusté Úľany
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program


Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Maximálna výška NFP:  1 224 585,48 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb na komunitnej úrovni v obci Pusté Úľany prostredníctvom výstavby zariadenia pre seniorov.

Výstavba dvoch nových objektov Zariadenia pre seniorov sa bude realizovať ako novostavby na pozemkoch v obci Pusté Úľany. Projekt zahŕňa aj zakúpenie vybavenia – nábytku a prevádzkových prístrojov.


Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov mesta v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby a zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života komunity,ktorá umožní ich plnohodnotný život.

Očakávané výsledky:

·vybudované2 nové objekty Zariadenie pre seniorov s kapacitou 24 klientov,
·jedálne pre klientov priamo v bytových jednotkách Zariadenia pre seniorov, kde bude dovážaná strava,
·podlahová plocha nových verejných budov bude 1 391,4 m2.

Domov pre seniorov Golden Age,o.z. získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš“v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.04.2020.


Identifikácia projektu
Názov: Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Kód projektu v ITMS2014+: 302021W743
Miesto realizácie: Mesto Liptovský Mikuláš
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Maximálna výška NFP:  686 696,99 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb na komunitnej úrovni v meste Liptovský Mikuláš, mestská časť Liptovská Ondrašová, prostredníctvom výstavby zariadenia pre seniorov.
Výstavba nového objektu Zariadenia pre seniorov sa bude realizovať ako novostavba na pozemku odkúpenom do vlastníctva občianskeho združenia. Projekt zahŕňa aj zakúpenie vybavenia – nábytku a prevádzkových prístrojov.


Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov mesta v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby a zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života komunity,ktorá umožní ich plnohodnotný život.

Očakávané výsledky:

·  vybudované nové Zariadenie pre seniorov s kapacitou 12 klientov v dvoch bytových jednotkách, každá  
   bytová jednotka s kapacitou 6 osôb na jednoposteľových izbách,
·  jedálne pre klientov priamo v bytových jednotkách Zariadenia pre seniorov, kde bude dovážaná strava,
·  podlahová plocha tejto novej verejnej budovy bude 581,56 m2.