Ako sa stať naším klientom?

Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb kontaktujte nás na  telefónnom čísle 0948 896 616/ email: socusek@goldenage.sk
alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár a v priebehu niekoľkých dní Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.

Kontaktný formulár

Podmienky prijatia klienta do Zariadenia pre seniorov

Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Klient podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v mieste svojho trvalého bydliska (mesto alebo obec). Súčasťou žiadosti je výpis - fotokópia zo zdravotnej dokumentácie. Na základe žiadosti mesto alebo obec urobí sociálny prieskum, zabezpečí lekársky posudok a v zákonnej lehote vydá rozhodnutie o sociálnej odkázanosti. V rozhodnutí určí stupeň odkázanosti /4-6/ v zmysle prílohy zákona 448/2008 a doporučí príslušnú sociálnu službu pre klienta.

1. Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan v mieste svojho trvalého bydliska žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Na základe tejto žiadosti mesto alebo obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u niektorého z týchto poskytovateľov:

- vo svojom zariadení, ktorého je zriaďovateľom

- v inom verejnom zariadení

- v neverejnom zariadení

2. Klient uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom (zariadenie pre seniorov). Cena za služby bude kalkulovaná na základe rozhodnutia o odkázanosti a platného cenníka poskytovateľa.

Služby poskytované v Zariadení pre seniorov

  • všetky služby pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
  • úschova cenných vecí
  • zabezpečenie záujmových a kultúrnych činností

Tlačivá na stiahnutie :

Informacie-pre-zaujemcov_1621509034.doc
Ziadost-o-uzatvorenie-zmluvy-SS.doc
Vyhlasenie-o-majetku_1621508680.doc
Potvrdenie-lekara-o-bezinfekcnosti_1621509083.doc
GDPR_1621508696.pdf
Vyjadrenie-PSS-k-poskytovanym-SS_1621508718.doc
Cestne-prehlasenia-COVID-19.doc
Odporuceny-zoznam-veci.doc