Projekty EÚ

 • Domov pre seniorov Golden Age,o.z. získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Úľany“v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 na základe Zmluvy o poskytnutíNFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.07.2020.

  Identifikácia projektu

  Názov: Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Úľany

  Kód projektu v ITMS2014+: 302021W744
  Miesto realizácie: Pusté Úľany
  Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program


  Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiťprechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrenísociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení zinštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivostio dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
  Maximálna výška NFP:  1 224 585,48 EUR

  Krátky opis projektu

  Predmetom projektu je zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb nakomunitnej úrovni v obci Pusté Úľany prostredníctvom výstavby zariadeniapre seniorov.

  Výstavba dvochnových objektov Zariadenia pre seniorov sa bude realizovať ako novostavby napozemkoch v obci Pusté Úľany. Projekt zahŕňa aj zakúpenie vybavenia – nábytku a prevádzkovýchprístrojov.


  Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov mestav dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne službya zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života komunity,ktorá umožní ich plnohodnotný život.

  Očakávané výsledky:

  ·vybudované2 nové objekty Zariadenie pre seniorov s kapacitou 24 klientov,
  ·jedálnepre klientov priamo v bytových jednotkách Zariadenia pre seniorov, kdebude dovážaná strava,
  ·podlahováplocha nových verejných budov bude 1 391,4 m2.
 • Domov pre seniorov Golden Age,o.z. získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš“v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.04.2020.


  Identifikácia projektu
  Názov: Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš

  Kód projektu v ITMS2014+: 302021W743
  Miesto realizácie: Mesto Liptovský Mikuláš
  Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

  Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení zinštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

  Maximálna výška NFP:  686 696,99 EUR

  Krátky opis projektu

  Predmetom projektu je zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb nakomunitnej úrovni v meste Liptovský Mikuláš, mestská časť LiptovskáOndrášová, prostredníctvom výstavby zariadenia pre seniorov.
  Výstavba nového objektu Zariadenia pre seniorov sa bude realizovať akonovostavba na pozemku odkúpenom do vlastíctva občianskeho združenia. Projektzahŕňa aj zakúpenie vybavenia – nábytku a prevádzkových prístrojov.


  Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov mestav dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne službya zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života komunity,ktorá umožní ich plnohodnotný život.

  Očakávané výsledky:

  ·  vybudovanénové Zariadenie pre seniorov s kapacitou 12 klientov v dvoch bytovýchjednotkách, každá  
     bytová jednotka s kapacitou 6 osôb na jednoposteľových izbách,
  ·  jedálnepre klientov priamo v bytových jednotkách Zariadenia pre seniorov, kdebude dovážaná strava,
  ·  podlahováplocha tejto novej verejnej budovy bude 581,56 m2.