Poctivá cenotvorba

Poctivá cenotvorba v našom zariadení sa odvíja od ekonomicko oprávnených nákladov.

Zahŕňa iba nevyhnutne nutné náklady a žiadne iné skryté poplatky.
Našim klientom poskytujeme kvalitný nadštandardný servis v súkromnom nadštandardnom zariadení.
Cena za poskytované služby v ZpS Golden Age je adekvátna nadštandardu poskytovaných služieb a prostrediu.
Jej výška závisí od veľkosti izby a charakteru poskytovaných služieb.
Nakoľko sme nezisková organizácia pristupujeme v oblasti cenotvorby transparentne.
Manželským párom alebo rodinným príbuzným ako napríklad (brat – sestra , ... ) poskytovateľ sociálnej služby poskytuje zľavu na ubytovanie , stravu a zaopatrenie vo výške 10 € na osobu a mesiac.
1.skupina
Prijímatelia sociálnej služby, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti IV až VI stupňom je priznaná dotácia .....MPSVR SR.
Ďalšie služby: Individuálne alebo ďalšie nadštandardné služby sa v našom zariadení poskytujú zdarma
2. skupina
Samoplatcovia
V prípade nepredloženia potvrdenia odkázanosti na sociálnu službu bude účtovaných plus 320,- € / 1 mesiac a klient bude ako samoplatca.
Ďalšie služby : cena bude stanovená na základe dohody medzi poskytovateľom služby a príjemcom.