Poctivá cenotvorba

Ceny v našom zariadení sa odvíjajú od ekonomicko oprávnených nákladov.

Ceny zahŕňajú iba nevyhnutné náklady.
Našim klientom poskytujeme kvalitný servis v súkromnom zariadení.
Cena za poskytované služby v ZpS Golden Age je adekvátna štandardu poskytovaných služieb a prostrediu.
Jej výška závisí od veľkosti izby, charakteru poskytovaných služieb a počtu odobratých jedál.
Prijímateľom sociálnej služby, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti IV až VI stupňom je priznaná dotácia MPSVR SR.
Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti je evidovaný ako samoplatca, za odborné činnosti platí vo výške 49,0 € /deň.
Obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie)