Ako sa stať naším klientom?


 • Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.
 • Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb kontaktujte nás na telefónnom čísle 0948 896 616/ email: socusek@goldenage.sk
  alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár a v priebehu niekoľkých dní Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.
 
 • Kontaktný formulár

Meno:
E-mail:
Tel. č.:
Správa:


Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov

Podmienky prijatia klienta do Zariadenia pre seniorov

 • Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Klient podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v mieste svojho trvalého bydliska (mesto alebo obec). Súčasťou žiadosti je výpis - fotokópia zo zdravotnej dokumentácie. Na základe žiadosti mesto alebo obec urobí sociálny prieskum, zabezpečí lekársky posudok a v zákonnej lehote vydá rozhodnutie o sociálnej odkázanosti. V rozhodnutí určí stupeň odkázanosti /4-6/ v zmysle prílohy zákona 448/2008 a doporučí príslušnú sociálnu službu pre klienta.
 • 1. Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan v mieste svojho trvalého bydliska žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Na základe tejto žiadosti mesto alebo obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u niektorého z týchto poskytovateľov:
 • - vo svojom zariadení, ktorého je zriaďovateľom
 • - v inom verejnom zariadení
 • - v neverejnom zariadení
 • 2. Klient uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom (zariadenie pre seniorov). Cena za služby bude kalkulovaná na základe rozhodnutia o odkázanosti a platného cenníka poskytovateľa.
 • Služby poskytované v Zariadení pre seniorov

 • všetky služby pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí
 • zabezpečenie záujmových a kultúrnych činností
 • Tlačivá na stiahnutie:

nameInformácie pre záujemcov
nameŽiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“
nameVyhlásenie o majetku FO
nameOdporučený zoznam vecí pri prijatí klienta
namePotvrdenie lekára o bezinfekčnosti