Ako sa stať naším klientom?


 • Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.
 • Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb kontaktujte nás na telefónnom čísle 0948 896 616/ email: socusek@goldenage.sk
  alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár a v priebehu niekoľkých dní Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.
 
 • Kontaktný formulár

Meno:
E-mail:
Tel. č.:
Správa:


Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov
Podmienky prijatia do Domova sociálnych služieb

Podmienky prijatia do Domova sociálnych služieb

 • Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 551/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom.
 • Dôsledne vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami (uvedenými v bode 21. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pošlite na oddelenie sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského č. 48, 011 09 Žilina alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Žilinského samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 - 15:00 hod.
 • Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Žilinského samosprávneho kraja
 • „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu".
 • Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby". Žiadosť spolu s prílohami (uvedenými v bode 16. tejto žiadosti) a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu" doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb.
 • Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

nameŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
nameLekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu