Ako sa stať naším klientom?


 • Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.
 • Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb kontaktujte nás na telefónnom čísle 0917 717 057 alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár a v priebehu niekoľkých dní Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.
 
 • Kontaktný formulár

Meno:
E-mail:
Tel. č.:
Správa:


Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov
Podmienky prijatia do Domova sociálnych služieb

Podmienky prijatia klienta do Zariadenia pre seniorov

 • A. V prípade, že ste sa rozhodli pre naše zariadenie ako samoplatca klient, ktorý si hradí sám celú výšku nákladov za sociálnu službu, bez finančného príspevku obce alebo príslušnému samosprávnemu orgánu. V tomto prípade stačí ak nás budete kontaktovať a všetky potrebné administratívne kroky urobíme za Vás. V zariadení pre seniorov s kapacitou 100 miest sa sociálna služba poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna forma sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.
 • B. Klient podá žiadosť o odkázanosť na sociálnu službu v mieste svojho trvalého bydliska (mesto alebo obec). Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález. Na základe žiadosti mesto alebo obec urobí sociálny prieskum, zabezpečí lekársky posudok a v zákonnej lehote vydá rozhodnutie o sociálnej odkázanosti. V rozhodnutí určí stupeň odkázanosti /4-6/ v zmysle prílohy zákona 448/2008 a doporučí príslušnú sociálnu službu pre klienta.
 • 1. Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá klient v mieste svojho trvalého bydliska žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Na základe tejto žiadosti mesto alebo obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u niektorého z týchto poskytovateľov:
 • - vo svojom zariadení, ktorého je zriaďovateľom
 • - v inom verejnom zariadení
 • - v neverejnom zariadení
 • 2. Klient uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom (zariadenie pre seniorov). Cena za služby bude kalkulovaná na základe rozhodnutia o odkázanosti a platného cenníka poskytovateľa.
 • Služby poskytované v Zariadení pre seniorov

 • všetky služby pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí
 • zabezpečenie záujmových a kultúrnych činností
 • Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

nameŽiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“